Voorwaarden

Om het voor iedereen helder en duidelijk te maken zijn er een paar simpele regels opgesteld waar de docent en de leerling zich aan dienen te houden.

  • het contract voor het cursusjaar loopt van september tot september. tijdens de schoolvakanties is er geen les.
  • de lestijden worden aan het begin van elk cursusjaar vastgesteld in overleg met de leerling.
  • er kan op elk moment van het jaar gestart worden met de lessen; bij een tussentijdse aanmelding wordt het lesgeld met een evenredig deel verlaagd.
  • bij ziekte/verhindering van de leerling wordt de les niet ingehaald; bij ziekte/verhindering van de docent wordt de les indien mogelijk ingehaald. krijgt een leerling door afwezigheid van de docent minder dan 36 lessen (bij wekelijkse lessen), dan volgt voor elke uitgevallen les restitutie van het lesgeld. bij 1×2 weken les geldt deze regel naar rato.
  • opzeggen van het contract door de leerling of de ouders van minderjarige leerlingen kan alleen per 1 maart of per 1 augustus van elk jaar. de uitschrijving moet ten minste één (1) maand voor de datum van uitschrijving bij mij binnen zijn; dus vòòr 1 februari of vòòr 1 juli. alleen bij verhuizing buiten Groningen kan van deze regel worden afgeweken. de uitschrijving zal door mij worden bevestigd.
  • elk jaar tekent de leerling of de ouders van minderjarige leerlingen een nieuw contract voor een jaar.
  • wijziging van het lesgeld wordt schriftelijk doorgegeven via de mail of de app.
  • het lesgeld wordt vooraf aan het begin van elk kwartaal betaald. het lesgeld moet in de eerste week van elk kwartaal op mijn rekening staan. wanneer het lesgeld niet op tijd wordt betaald (en na herinnering van de docent), worden de lessen opgeschort totdat het lesgeld is betaald. dit leidt niet tot vermindering van het lesgeld.
  • bij een tussentijdse opzegging van het contract wordt er gekeken naar het aantal lessen die tot dan toe zijn gegeven (inclusief de opzegtermijn) en deze lessen moeten worden betaald. Indien nodig vindt er een verrekening plaats. Dit kan inhouden dat er achteraf nog een aantal lessen betaald moeten worden.
  • een proefles kost € 20,-. neemt de leerling hierna les, dan wordt die € 20,- verrekend met het lesgeld.